2019. március 20.

Fájó szívvel közöljük, hogy Szakály Áron kollégánk, okl. olajmérnök, Egyesületünk alapító tagja és hosszú ideig titkára, életének 77. évében, 2019. március hó 12-én Balatonalmádiban elhunyt. Temetése 2019. március hó 20.-án volt a Balatonalmádi, Pinkóczi úti temetőben.

Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.

2019. március 19.

KÚTKIVITELEZÉSI DÍJSZABÁS


Tisztelt Érdeklődő!


A kútkivitelezési díjakat illető tájékozódás a Megrendelők részéről természetes igény. El kell mondjuk azonban, hogy Egyesületünk tagjainak árképzése egyedi. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen technológiával, milyen gépekkel, milyen anyagok fölhasználásával, milyen körülmények között, milyen fölvonulási távolság mellett kell az adott feladatot elvégezni. Konkrétumokat így csak a kivitelezési helyszín és az elvégzendő feladat pontos ismeretében tudnak kollégáink mondani.

Hogy mégis adjunk Önöknek némi támpontot a bekerülési költségeket illetően — frissebb hivatalos dokumentum híján — bemutatjuk azt a költségszámítást, amit a „SEGÉDLET a KEOP-ból támogatott projektek fajlagos költségmutatóinak meghatározásához (2010)” című számítási segédlet tartalmaz (1.1. és 1.2. táblázat, ÁFA nélkül)

A táblázatban közölt nettó fajlagos költségek a teljes körű, szakszerű, az érvényben lévő nemzeti szabványoknak és ágazati műszaki irányelveknek megfelelő színvonalú kivitelezésre vonatkozó összegek, melyek a nyers kivitelezési munkán fölül magukban foglalják a vízföldtani napló kiállításának, a lyukgeofizikai mérések és az ellenőrző kútvizsgálat elvégzésének, a kitermelt víz széles körű vizsgálatának költségeit is.

Tudni kell azonban, hogy a hivatkozott segédletben megadott fajlagos beruházási költségek 2009. évi árszínvonalat takarnak, így azokat legalább az infláció figyelembevételével korrigálni kell. (A bekövetkezett infláció napjainkig kb. 30 %-ra tehető.)

Hogy megpróbáljuk érzékeltetni ezen fajlagos mutatók realitását, néhány kútépítési anyag nettó árát az alábbiakban közöljük:

• menetes műanyag kútfúrási béléscső, Ø 125,0×5,0 mm (GWE-Budafilter Kft.) 3.565 Ft/fm
• menetes műanyag kútfúrási réselt szűrőcső, Ø 125,0×5,0 mm (GWE-Budafilter Kft.) 5.205 Ft/fm
• hosszvarratos acélcső (St 37), Ø 219,1×5,6 mm (HUNGAROKOMPLEX Kft.) 8.944 Ft/fm
• mosott, osztályozott szűrőkavics, Ø 1-3 mm, zsákos kiszerelés (Kvarchomok Kft.) 20.390 Ft/t
• kompozit portlandcement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R, zsákos kiszerelés (Duna Dráva Cement) 30.500 Ft/t

Ezek csak anyagárak, melyekhez természetesen hozzáadódik a munkadíj, a fúróberendezés rezsióradíja, a kompresszorozás, a próbaszivattyúzás, a furatban elvégzendő lyukgeofizikai vizsgálat, a befejező műszeres kútvizsgálat, valamint a víz- és gázvizsgálat díja.

Ne felejtsük el, hogy a fúrási anyagokat és segédanyagokat a helyszínre is kell szállítani, ami a tehergépjármű üzemanyag szükséglete mellett még úthasználati díjak (EKÁER) megfizetését is igényli.

Köztudott, hogy a munkaerővel kapcsolatos kiadások is évről-évre nőnek; a 2019. évben a munkaerővel kapcsolatos kiadásokat fedező minimális építőipari rezsióradíj — általános forgalmi adó nélkül — már 3730,- Ft nagyságú, szemben a 2018. évi 3300,- Ft összeggel.

Az elmondottakból reményeink szerint érzékelhető, hogy az itt-ott hallható, olvasható — és rendkívül vonzó — 1.200,- Ft-os, 5.000,- Ft-os, 14.000,- Ft-os kútkivitelezési folyóméter árak mennyire megalapozatlanok. Azok a kutak, amik ennyi pénzért készülnek, nem is érnek többet. Olyan, mintha egy valamirevaló épület helyett eleve egy rozzant kalyibát építtetnénk. De a nagyobb baj az, hogy tönkremenetelük következtében ezek a szakszerűtlen, silány agyagokból készített kutak még a felszín alatti vizek — sokszor visszafordíthatatlan — szennyeződését is eredményezik.

Egyesületünk tagjainak általános véleménye szerint nettó 20.000-25.000,- Ft folyóméter ár alatt jó kút nem készíthető. A kétrakatos, szakszerűen palástcementezett rétegvíz kutak kivitelezési díja pedig folyóméterenként nettó 40.000-45.000,- Ft fölött van.

Mielőtt kivitelezőt választ, azt tanácsoljuk, kérjen részletes árajánlatot.

Rózsa Attila
MVE elnök

2018. december 21.

A Magyar Közlöny 2018. évi 207. számában (136. oldal) megjelent a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvény, amely 28. §-a szerint:

28. § A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.)
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

2018. szeptember 20. Tisztelt Érdeklődő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országgyűlés 2018. július hó 20-i rendkívüli ülésnapján elfogadott, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-át és 4. §-át az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése és a XXI. cikk (1) bekezdése sérelme miatt az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította. Az ezt kimondó 13/2018. (IX. 4.) AB határozat a Magyar Közlöny 2018. szeptember hó 4-i, 134. számában jelent meg, amely itt érhető el. Elmondható, hogy Egyesületünk felszín alatti vizeket védő szakmai törekvései eredménnyel zárultak; nem lesznek tehát olyan felszín alatti vízkivételi művek (kutak), amelyek engedély és bejelentési kötelezettség nélkül létesíthetők, illetve fenntarthatók, üzemeltethetők.

A fúrt kutakkal kapcsolatos engedélyezési eljárások a megszokott rendben folynak. Nevezetesen:

1. minden kút vízjogi létesítési engedély köteles;
2. a házi vízellátást, háztartási vízigények kielégítését szolgáló, csekély
(500 m3/év alatti) vízkivételű, talaj- vagy parti szűrésű vizet csapoló kutak engedélyezése ügyében a helyi jegyzőhöz kell fordulni;
3. az előző pontba nem tartozó kutak engedélyezését a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóság végzi.

A kutak engedélyezésével kapcsolatos három legfontosabb jogszabály a következő:

1. „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény;
2. „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet;
3. „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy nyugodtan hátradőlhetünk. A lakossági igény az eljárásrend egyszerűsítése iránt határozottan érzékelhető, melynek eléréséhez a megfelelő szakmai háttér megteremtése, a jogszabályok átdolgozása, egymással összhangba hozása, és nem utolsó sorban a lakosság megfelelő szakmai tájékoztatása szükséges.

Kelt, Agárdon, 2018. szeptember hó 20-án

Rózsa Attila
(MVE elnök)

2018. augusztus 29. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Országgyűlés 2018. július 20-i rendkívüli ülésnapján elfogadott, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése és a XXI. cikk (1) bekezdése sérelme miatt alaptörvény-ellenes.
2018. augusztus 7. A Köztársasági Elnök a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő T/384. számú módosítását, annak az Alaptörvénnyel való összhangja vizsgálata érdekében elküldte az Alkotmánybíróságnak. A tárgyban az Alkotmánybíróság megkereste a Jövő Nemzedékek Szószólóját a Törvénymódosítással kapcsolatos álláspontjáról tájékozódva. A Szószóló megkeresésre adott válasza elérhető: https://www.ajbh.hu/…/…/e7ba687f-6bf9-fe45-6b99-eca04ac118b6
2018. július 30.

Áder János köztársasági elnök az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldte az Alkotmánybíróságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény módosítását.
Forrás
Az indítvány itt olvasható.

2018. július 21. Tisztelt Érdeklődő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy — Egyesületünk felszín alatti vizeket védő szakmai törekvései ellenére — az Országgyűlés 2018. július hó 20-án elfogadta a T/384. számú törvénymódosítási javaslatot. Ennek szövege itt érhető el.

E törvénymódosítás értelmében bizonyos vízilétesítmények engedély és bejelentési kötelezettség nélkül lesznek létesíthetők, illetve fenntarthatók, üzemeltethetők. Hogy konkrétan mely létesítményekre terjed ki ez az engedmény, egyelőre nem ismert, azok körét 3 hónapon belül egy végrehajtási rendelet fogja meghatározni.

Addig a fúrt kutakkal kapcsolatos engedélyezési eljárások a megszokott rendben folynak. Nevezetesen:

1. minden kút vízjogi létesítési engedély köteles;
2. a házi vízellátást, háztartási vízigények kielégítését szolgáló, csekély (500 m3/év alatti) vízkivételű, talaj- vagy parti szűrésű vizet csapoló kutak engedélyezése ügyében a helyi jegyzőhöz kell fordulni;
3. az előző pontba nem tartozó kutak engedélyezését a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóság végzi.

A kutak engedélyezésével kapcsolatos három legfontosabb jogszabály a következő:

1. „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény;
2. „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet;
3. „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet.

Rózsa Attila
MVE elnök

2017. október 4-6.

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Ezúton tisztelettel megküldjük a XXXI. Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferencia, Kiállítás második értesítését.

A rendezvény helyszíne: Siófok, Hotel Azúr**** Wellness és Konferencia Szálloda

A konferencia weboldala a www.oilgasconf.montanpress.hu címen érhető el, tartalmazza a konferencia tervezett programját és az általános információkat.
Regisztrációját a konferencia weboldalán keresztül küldheti el, ugyanitt a Szállásfoglalás menüpont alatt foglalhatja le szállását a megadott szállodákban.
Szeretettel várjuk Önt és munkatársait a rendezvényre!

a Szervezők nevében
Tóth Andrásné
ügyvezető igazgató

2017. március 28-29. M E G H Í V Ó

A Felszín Alatti Vizekért Alapítvány (fava.hu) meghívja Önt és Kollégáját
a 2017. március 28-29-én megrendezésre kerülő

"Almássy Endre XXIV. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről"
című rendezvényre, mely ismét Siófokon a HOTEL MAGISTERN szállodában kerül megrendezésre.
A részletes program megtekinthető itt.

2017. március 28-31.

Tisztelt Vásárlátogatónk!
A WASSER BERLIN INTERNATIONAL - Szakvásár és kongresszus a vízgazdálkodásról és a szennyvízkezelésről - az egyetlen szakmai vásár, amely a teljes vízkörforgást mutatja be. A látogatók naprakész információkat kaphatnak a vízgazdaság valamennyi területéről: energiatermelés, energiahatékonyság, víznyerés, vízelosztás, víz- és szennyvíztisztítás, szennyvízkezelés és -elvezetés, építőipari szolgáltatások, mérő-, szabályozó- és elemzőtechnikák, szivattyúk, árvízvédelem, feltárásnélküli közműtechnológia és geotermikus energia.

A bemutatók, az ingyenes partnerkeresési lehetőség és szakmai kirándulások mellett a szakmai programok között szerepel Kútépítési szimpózium is - a kétnapos rendezvény a víznyerés továbbképzéseként is elismert.

A belépővel ingyenesen látogatható a Wasser Berlin Konferencia és egyebek
mellett a Blue Planet Fórum, a Flood Management Szimpózium, a Kutatók
Napja.

2017. február A Belügyminisztérium kiadta az Önkormányzatoknak szánt tájékoztatót a kutak eljárásjogi szabályairól. A Hírlevél itt olvasható.
2017. április 25-27.

A REECO szervezésében a 'RENEXPO® a Nyugat-Balkánon' legnagyobb nemzetközi vására és konferenciája lesz a régióban az Energia- Környezettudományi- és Vízügyi szakértők részére 'WATER & ENERGY' címmel 2017-ben.

2016. szeptember 3.

“Volt egyszer egy bauxitkutató...” címmel emlékkiállítást tervezünk Balatonalmádiba. Akit érdekel szívesen látjuk.
(800 fénykép, fúrómag és fúrószerszám kollekció, folyamatos ügyelet és szakmai beszélgetés stb ...)
A Meghívó és program a képre kattintva (majd újra kattintva) nagyítható.

Üdvözlettel:

Szakály Áron
a szervező bizottság nevében

2016. július 21.

Június 15-től változott a talajvízkút létesítési engedély kérelem nyomtatvány tartalma!

A jogszabály szövege ide kattintva olvasható. A változás a 2. számú melléklet I/B. pontjában látható.

2015. augusztus 4. A kis kutak engedélyezése ügyében válaszolt a minisztérium, az állásfoglalás itt olvasható. Egy nem kellemes pontja van: az építési engedély kérelmi adatlapot tervezői jogosultsággal rendelkező - elvileg VZ kamarai jogosult - tervező írhatja alá.
2015. január 22. A január elseje óta működő Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) működtetéséről a 2003. évi XCII. törvény módosításával bekerült 22/E. § rendelkezik. Az (1) c) alapján az a véleményünk, hogy a fúrási tevékenységhez kötődő, telephelyről történő (tovább)szállítás esetén tagjainknak nem szükséges EKÁER számot igényelniük,
azonban
az Európai Uniós beszerzéseikhez kapcsolódó szállítások esetén [(1) a)] ,
valamint a gyártók belföldi ELSŐ termékértékesítése kapcsán [(1) c)] az EKÁER szám használata alól nem mentesülnek.
Figyelmükbe ajánljuk még az itt olvasható cikket is.
2015. január 19.

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2015. február 10-én konferenciát szervez a geotermikus energiahasznosítás német- és magyarországi helyzetéről Budapesten, amelyre ezúton szeretnénk meghívni Önt.
A rendezvény 2015. február 9-én és 11-én kooperációs megbeszélésekkel egészül ki olyan német vállalatok részvételével, amelyek üzleti kapcsolatokat keresnek Magyarországon. A részvétel rendezvényünkön ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

További információ és jelentkezési lehetőség ide kattintva elérhető:

Kérdések esetén természetesen készséggel állunk a rendelkezésükre.
Együttműködésüket és segítségüket köszönjük!

Üdvözlettel

Szabó Erika
(06-1) 345-7618
szabo@ahkungarn.hu

"A konkrét előadások tartalmát nem ismerem, de a korábbi hasonló konferenciák alapján az alábbiak várhatók: A geotermikus energia mélységi és sekély földhő hőszivattyús megoldásai lesznek tárgyalva inkább projekt bemutatási szempontból. A két ország hőszivattyús szövetségi vezetője pedig a hazájában aktuális helyzetet fogja bemutatni. Közvetlen fúrási technológiai vonatkozása nem lesz az előadásoknak, de ettől függetlenül a „szonda fúrósokat” mint projekt szemlélet, érdekelheti és hasznos lehet, különösen a minőségi követelményeket illetően.
Ádám Béla ügyvezető igazgató, HGD Kft."

2014. december 18. Az Alapvető Jogok Biztosához fordultunk (levél kelte 2013.10.18.) a vízgazdálkodásról szóló törvények előírásainak hatósági nem teljesítése miatt.
A válaszra ugyan elég sokat kellett várnunk, de alaposságából legalább látszik, hogy valaki végre nem a szőnyeg alá akarja söpörni a problémákat. A mellékelt kísérő levél tartalma is előrelépést jelent, hiszen további vizsgálatok is indultak.
2014. október 30. Egyesületünk 2014. október 15-én bejelentéssel élt a Gazdasági Versenyhivatal felé, melyben az engedélyeztetés, illetve engedély nélküli kútfúrók tevékenységének ellenőrzését szorgalmazza.
A 2014. október 29-én érkezett válasz szerint a tisztességtelen verseny tilalmát csak bírósági eljárás vizsgálhatja, és sem a reklámtevékenység, sem a fogyasztóvédelem szabályait megszegők ellen nem rendelkezik hatáskörrel.
2014. október 1-4.

Az ATBM Handelsgesellschaft m.b.H. szeretettel vár minden érdeklődőt az október 1-4-ig tartó GEOFLUID kiállításon.

A Geofluid a világ legjobb mélyépítéssel és fúrási anyagokkal-berendezésekkel foglalkozó tematikus kiállítása.
Kérjük, regisztráljon már most. Ingyen jegyek ide kattintva igényelhetők:

A kiállításon az ATBM partnerei a következő helyeken találhatók meg:

Comacchio fúrás szabadtéri területen 14A stand
CGR fúró berendezések 1. csarnok A-B sor 55 stand
GTS kútbéléscsövek és tartozékok 1. csarnok B-C sor 115 stand
Hydra rakodógép, árokásó szabadtéri területen 17F stand
SIP&T fúró berendezések szabadtéri területen 11H stand

ATBM a vásár teljes időtartama alatt elérhető a beszállítók standjainál, a fő bázisa aComacchio standnál lesz.
Mivel képviselőnk a kiállítók között ingázik, kérjük telefonon (Ference +36 20 977 68 58) keressen meg minket, a személyes találkozó érdekében.
Bízunk a személyes viszontlátásban!

Wolfgang Amler

2014. július 1. Az Építésügyi Portálon megjelent a sajátos építményfajtákra alkalmazható e-napló alkalmazások elindulása, ezért a továbbiakban létesülő vízi építményeket már az online naplóvezetéssel kell dokumentálni, a papír alapú nem használható.
2014. május 8. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben (Budapest, Stefánia út 14.) kerül megrendezésre az IAH MNT Tavaszi Vízföldtani Ankétja, "Mit tehetünk közösen vizeink védelmében?" címmel. A nap progamja itt olvasható.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
2014. április 29. Kiadásra került a belügyminiszter 36/2014. (IV. 29.) BM rendelete a
vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
módosításáról, amely itt olvasható.
2014. február 3. Egyesületünk 2013. október 18-án bejelentéssel élt a Köztársasági Elnök felé, melyben a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek nem megfelelő működésére hívta fel a figyelmet.
A 2014. január végén érkezett válasz szerint a Köztársasági Elnöki Hivatal szakértői az ügy megfelelő módon történő rendezését jogalkotási(?) tárgykörbe sorolják (vagyis válaszuk megírásán kívül érdemi intézkedés, ellenőrzés nem történt...).
Végezetül arról tájékoztatnak, hogy a Vgtv. módosításra tett képviselői indítvány tárgyában írhatunk az Országgyűlésnek.
2014. január 1. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján, 2014. január 1. napjától az addigi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek feladatkörei közül többek között a vízügyi hatósági jogkör átkerült a vízügyi igazgatóságok feladatkörei közé oly módon, miszerint az újonnan létrejövő Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság elkülönült, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységévé vált. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság felettes szerve az Országos Vízügyi Hatóság, amely az Országos Vízügyi Főigazgatóság elkülönült, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. A 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet értelmében az új Hatóság - jogszabályban meghatározott feladat és hatáskörében, különösen vízjogi engedélyezési ügyekben – a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jogutódja.
2013. október 10. Az Index cikke szerint "Az összes talajvizet ellocsolná a kormány".
2013. október 2.

A Népszabadság c. lap Vízgazdálkodási Törvény módosításáról szóló cikkében Győrffy Balázs szerint "Épp a jelenlegi káosz felszámolása a célunk. ... megmaradna a lehetőség, hogy a hatóság indokolt esetben utólag korlátozhassa vagy megtilthassa a vízkivételt egy adott kútból.
Kumánovics György viszont attól tart, az utólagos bejelentési kötelezettség nem hozna áttörést, mivel a gazdák nem kockáztatnák meg, hogy a hatóság eltömesse a már működő kútjukat, mert a fekete kutak jelentős hányada szakszerűtlen, nem felel meg a vízvédelmi követelményeknek."Sok vízkivételről nem lesz adatunk, mint ahogy a szennyezésekről sem. Így nem lehet érdemben gazdálkodni a vízkészletekkel.

... Azt reméljük, hogy a legálisan és a feketén fúrt kutakról legalább utólag összeállítható lesz egy olyan adatbázis, ami a valós képet tükrözi – közölte az agrárkamara elnöke.
Az egyesület többször is kezdeményezte, hogy a jegyzők és a vízügyi hatóságok rendszeresen ellenőrizzék a kutakat, de a tapasztalataink szerint erre nincs sem akarat, sem kapacitás."

A cikkhez történt hozzászólások jól tükrözik a lakosság tájékozatlanságát a kútfúrással, a kútfúrással a vízkészletben okozható károkkal, valamint a vízgazdálkodással kapcsolatban. Éppen ezért az egyesület felvilágosító, és szakmai tevékenységének (amelyet számos vízgazdálkodási szakember is támogat) egyre nagyobb szükségét érezzük.

2013. október 1. A vízgazdálkodást érintő építési szakterületen - ide tartozik a vízkútfúrás is - az elektronikus építési napló (e-építési napló) alkalmazásának határidejét a 366/2013 (IX.20) korm. rendelettel módosított 191/2009 (IX15) korm. rendelet szerint elhalasztották 2014. július 1-re. Vagyis az e-építési naplót még nem kell alkalmazni, de a szándék nagyon komoly az alkalmazás jövő évi bevezetésére.
Amennyiben majd igénylik a kollégák tudunk egy gyakorlati oktatást szervezni - pl. Szfváron - a betanítására.
2013. szeptember 16.

A 2013. március 25-én beadott panaszunkra válasz érkezett a VM-tól. Néhány fontosabb részt a következőkben idézünk a levélből, mely teljes terjedelmében itt olvasható.
"Az OKTVF 2013. szeptember 10-én kelt válaszlevelével arról tájékoztatta a Tárcát, hogy a panaszbejelentés tárgyát képező ingatlanon létesített fúrt kút felhagyásával kapcsolatos tevékenység végzésére környezetvédelmi működési engedély került kiadásra. A határozat arról is rendelkezett, hogy vízi létesítmény vízjogi státuszának rendezése érdekében az engedélyezést le kell folytatni. Megállapításra került, hogy a kút eltömedékelése műszaki szempontból nem fogadható el, azt szakszerűtlenül hajtották végre.
A Felügyelőség határozatával szemben azonban az ingatlan tulajdonosok jogi képviselője jogorvoslati kérelmet nyújtott be, amely alapján a zöldhatóság az ügyet az OKTVF-re felterjesztette. A másodfokú eljárás folyamatban van.
Tájékoztatom, hogy az ügyet az ágazati jogszabályok alkalmazásának szempontjából a továbbiakban is figyelemmel kívánjuk kísérni.
"

Reméljük, hogy az ügyben további tájékoztatást is kapunk majd, mert nagy fontosságúnak tartjuk a fekete kútfúrások (és kontár kútfúrósok) elleni küzdelmünkben.

2013. szeptember 15.

Néhány részlettel hívjuk fel tagjaink figyelmét az egyesületünkhöz érkezett meghívóra (meghívó, program):
"A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2013. október 14-16. között szakmai rendezvénysorozatot szervez, mely a geotermikus energiahasznosítás témáját öleli fel.
A rendezvénysorozat kiemelt részeként 2013. október 15-én egy egynapos szakmai konferenciára kerül sor, amelyen magyar és német szakemberek számolnak be a geotermikus energiahasznosítás helyzetéről és kilátásairól Magyarországon és Németországban. ... a részletes program a mellékelt meghívóban található ... az előadások szinkrontolmácsolással hangzanak el.
A rendezvénysorozat másik fontos eleme a résztvevő német cégekkel való kapcsolatépítési lehetőség. ... a konferenciát követő kötetlen összejövetelen.
... konkrét üzleti elképzelés kapcsán ... 2013. október 14-én vagy 16-án egyéni tárgyalásokat szervezünk. ... igény esetén a tolmácsot (díjmentesen) a DUIHK biztosítja.
A konferencián, valamint a tárgyalásokon való részvétel ingyenes, de előzetes (kamaránk által visszaigazolt) regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát legkésőbb 2013. szeptember 27-ig ... jelezze felénk ... További információval készséggel állunk rendelkezésére a (06-1) 345-7618-as telefonszámon illetve a szabo@ahkungarn.hu e-mail címen.
"

2013. augusztus 28. "Veszélyes fekete kutak" - Ismét (és továbbra is a vízkészleteket veszélyeztető módon) napirenden a sekély mélységű vízkutak engedélyezési rendjének megváltoztatása.
2013.augusztus 10. A Napi Gazdaság 'Problémás lehet a kerti kút fúrása' című cikkében egyesületünk ismét hangsúlyozza, hogy a vízgazdálkodási törvény módosító javaslat "egy a vízgazdálkodási szakmához nem értő mezőgazdasági lobbi túlterjeszkedése, diszkriminatív, a vízkészlet-gazdálkodás alapjait ássa alá és sok probléma forrása lesz, ha elfogadják".
2013. július 2. Az IB ülésen az e-útdíj kapcsán felvetődött a fúrósoknak a saját részükre végzett teherszállítás kérdése is. Az erre vonatkozó szabályozás a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben (letölthető innen) található, az utolsó módosítás 2013.02.01-től hatályos.
3. § (1) Magyarország területén belföldi forgalomban ... b) a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel saját számlás közúti áruszállítás közúti áruszállítási igazolvánnyal végezhető.
8. § (3) A közlekedési hatóság a közúti árutovábbítási engedélyt és a közúti személyszállítási engedélyt (a továbbiakban együtt: tevékenységi engedély) - továbbá az ahhoz tartozó engedélykivonatokat - a gazdálkodó szervezet kérelmére adja ki ...
A kérelmeket a kormányhivatalok Megyei Közlekedési Felügyelőségeihez kell beadni.
2013. június 21. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. weboldalt indított a HU-GO néven bevezetett elektronikus útdíjszedési rendszerről. Az itt megnyitható honlapon nem csak tájékoztatást kaphatunk a rendszerrel kapcsolatos legfrissebb hírekről, a díjköteles utakról, hanem térképes díjkalkulátor is rendelkezésre áll.
2013. június 9. A Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya „GONDOLATOK A VISSZASAJTOLÁSRÓL” címmel szakmai napot tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A rendezvény idopontja: 2013. június 20. (csütörtök) 10:00
Helyszíne: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (Budapest, XIV. Stefánia út 14. 2. em.)
A nap programja itt olvasható.
2013. június 7. A 3,5 tonna feletti tehergépjárművek július 1-től útdíj-fizetésre kötelezettek. A nyomkövető berendezések beszerelésében — a várható igények figyelembevételével — átmeneti kapacitáshiány léphet fel. Akik semmilyen eszközt nem szereznek be, azok július 1-jétől előre megváltható szakaszjeggyel közlekedhetnek. Forrás: vallalkozoi.negyed.hu
2013. június 1. A Népszabadság lap "Adnak az Alföldnek..." című cikkének már az alcíme "Hidrológia - Választási vízosztás" is beszédes. Egyetlen mondatot idéznénk:
"A tervezet az indoklás szerint is az illegális kútásás általánosan elterjedt szokását kívánja legalizálni, ugyanakkor gyökeresen ellentétes a kormány által márciusban publikált vízstratégia célkitűzéseivel."
2013. május 24. Az NGM-nek írt (kútfúró berendezések közúti közlekedésével kapcsolatos terhek), 2013. március 24-i levelünkre érkezett válasz itt olvasható.
2013. május 15. Az Inforadio.hu cikke szerint "A víz ma már nemzetbiztonsági kérdés - fogalmazott Áder János köztársasági elnök a Multidiszciplináris Vízkonferencia megnyitóján."
2013. május 15. Nem tudjuk, hogy az Index.hu "Tiltakoznak az olcsó fúrás ellen" c. cikke címében miért állítja épp az ellenkezőjét, mint az általa forrásként megjelölt Napi Gazdaság "Sokkal olcsóbb lehet a kerti kút fúrása ..." című cikke.
2013. május 8. Az MTV Ma reggel c. műsorában Jakab Istvánnal, a MAGOSZ elnökével készült riportban "a gazdák már az aszály miatt aggódnak", ezért véleményük szerint "50 méterig nem kellene engedély a kútásáshoz".
A riport megtekinthető ide kattintva.
2013. május 7. A március 25-én kelt panaszos levelünkre érkezett válasz itt olvasható.
2013. április 30. A Kossuth Rádió 180 perc c. műsorában interjút adott Kumánovics György, Egyesületünk Elnöke, aki a törvénymódosítással kapcsolatban mondta el szakmai érveinket. A közel 6 perces interjú meghallgatható a Kossuth Rádió műsorarchívumában.
(Először a műsor címe 180 perc előtti 06:00 időpontra kell kattintani, azután a fent középen megjelenő időcsúszdát célszerű léptetni 6 óra 22 perchez.)
2013. április 29. A Vízgazdálkodási törvényhez módosítási javaslat került benyújtásra (letölhető innen). A Napi Gazdaság c. napilaptól megkeresés érkezett, hogy Egyesületünk fejtse ki véleményét a módosító javaslattal kapcsolatban. Válaszunk itt olvasható.
2013. április 15. Örömmel értesítjük a Kollégákat, hogy kb. 1/2 éves szünet után újra megindult a Vízföldtani Napló készítés, immár új helyszínen, az MFGI-ben (Budapest, XIV. Stefánia út 14.)

Vízföldtani naplót megrendelő Ügyfeleket előzetes egyeztetés után az alábbi ügyfélfogadási időben várják. Időegyeztetés az 1 251 0999 /300 vagy 302 telefonszámon lehet.

Ügyfélfogadási idő:

Adatszolgáltatás átvétele: H-Sz-Cs 9-14 óra között
Vízföldtani Adattár: H-Sz-Cs 9-14 óra között

A Vízföldtani Naplók 2013. évi árjegyzéke

A dokumentálandó kút legnagyobb mélysége (m) Nettó ár kerekítve (Ft) Bruttó ár (Ft)
0-30
40.500
51.435
30-80
60.800
77.216
80-150
81.000
102.870
150-300
93.200
118.364
300-600
109.000
138.430
600-1000
122.000
154.940
1000-
162.000
205.740
meddő CH kutak
182.000
231.140

Bővebb információ ide kattintva olvasható. (továbbá lásd a május végi Közgyűlésünk programját is!)

A Vízföldtani Napló készítői kérik, hogy az elmaradt naplózási kérelmeket minél hamarabb adjátok be, hogy a felgyűlt munka mennyisége felmérhető legyen..

2013. április 9. A Napi Gazdaság cikke a visszasajtolás megszüntetése elleni szakmai tiltakozásról itt olvasható.
2013. március 25. Panasszal éltünk az egyesületünk ügyféli jogállása elutasítása miatt a Vidékfejlesztési Minisztériumban, mivel egy (mélységében és kivitelezésében is) szabálytalanul megépített vízkút ügyében másodfokon is elutasították egyesületünket, és szakmai véleményünket figyelmen kívül hagyva, gyakorlatilag érdemi intézkedés nélkül szüntették meg az ügyben indult eljárást.
2013. március 25. A Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségétől választ kaptunk beadványunkra, melyben az ügy menetének alakulásáról tájékoztatnak bennünket.
2013. március 24. A kútfúró berendezések közúti közlekedésével kapcsolatos terheknek az egyéb tehergépjárművekkel szembeni aránytalanságáról levélben tájékoztattuk a Nemzetgazdasági Minisztériumot (Dr. Balog Ádám helyettes államtitkár), kérve a terhek csökkentésének kezdeményezését.
2013. március 4. Egyesületünk levélben tett közérdekű bejelentést a Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének, melyben — a vízkútfúrással kapcsolatos — az Interneten fellelhető, jogszabálysértő weblapokra és reklámokra hívjuk fel figyelmüket, és kérjük ezekkel kapcsolatosan az intézkedésüket.
2012. december 14. Az InfoRádió Belföldi hírei közt rövid cikket és telefonos interjút adott közre az Egyesület Elnökével.
2012. december 10. A Hetiválasz szerkesztősége cikkben reagált a sajtóközleményre.
2012. december 10. "Veszélyben az ország felszínalatti vízkészlete" c. sajtóközleményünkben értesítettük a médiákat a tarthatatlan kútfúrási és engedélyezési állapotokról. Letöltés
2012. október 3. Október 1-től megváltozott az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyfélfogadási rendje. A tájékoztató ide kattintva olvasható.
2012. szeptember 18. A VITUKI megszüntetésével kapcsolatos problémákat levélben jeleztük a VM felé.
2012. június 26. Megkaptuk az MBFH Adattárának vezetőjétől a vízkútfúrások szempontjaival kibővített ismertetőt, amely ide kattintva letölthető.